سرویس بیگ بلو باتن

سرویس 40 کاربره

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 40 کاربر همزمان/برگزاری نامحدود کلاس/8گیگابایت رم/4 هسته سی پی یو/40 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 60 کاربره

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 60 کاربر همزمان/برگزاری نامحدود کلاس/8گیگابایت رم/4 هسته سی پی یو/70 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 80 کاربره

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 80 کاربر همزمان/برگزاری نامحدود کلاس/10 گیگابایت رم/6 هسته سی پی یو/70 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 100 کاربره

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 100 کاربر همزمان/برگزاری نامحدود کلاس/12 گیگابایت رم/10 هسته سی پی یو/100 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 200 کاربره آموزشگاهی

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 200 کاربر موازی/برگزاری نامحدود کلاس/16 گیگابایت رم/12 هسته سی پی یو/100 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 300 کاربر آموزشگاهی

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 300 کاربر موازی/برگزاری نامحدود کلاس/20 گیگابایت رم/16 هسته سی پی یو/100 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 400 کاربر آموزشگاهی

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 400 کاربر موازی/برگزاری نامحدود کلاس/24 گیگابایت رم/20 هسته سی پی یو/400گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان

سرویس 500 کاربر آموزشگاهی

آدرس اختصاصی/قابلیت استفاده 500 کاربر موازی/برگزاری نامحدود کلاس/24 گیگابایت رم/20 هسته سی پی یو/500 گیگابایت هارد/سیستم مانیتورینگ/سیستم حضور و غیاب/ پنل مدیریت/نسخه فارسی به همراه به روز رسانی رایگان